Premium e-journal of social science

Number


Number
Doç.Dr. Vedat YILMAZ
Editor

Malatya  2022
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Hale DEMİR KAYAN Dilan KAKDAŞ ATEŞ  
Çüngüş Surp Garabed Manastırı ve Yapısal Özellikleri
Sayı 19, Pp,36-45

CUNGUS SURP GARABED MONASTERY AND ITS STRUCTURAL FEATURES Diyarbakir, Cungus, Monastery, Conservation, Cultural Heritage
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.2210
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Özerk Yavuz  
Analyzing Influence of Smoking and Alcohol Drinking Behaviors on Body Type with Deep Learning, Machine Learning and Data Mining Techniques
Sayı 19, Pp,46-58

Analyzing Influence of Smoking and Alcohol Drinking Behaviors on Body Type with Deep Learning, Machine Learning and Data Mining Techniques
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.2220
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Sevim ATEŞ Hülya Gülay OGELMAN, Didem GÜVEN  
Otizm Spektrum Bozukluğu Tanısı Almış Çocukları Olan Annelerin Tükenmişlik Düzeylerinin Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi
Sayı 19, Pp,59-75

Examining the Burnout Levels of Mothers with Children Diagnosed with Autism Spectrum Disorder in terms of Some Demographic Variables
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.2221
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

AHMET ŞERBETÇİ  
BRICS, MIST, Kırılgan Beşli Kapsamında Yer Alan Ülkelerin Menkul Kıymetler Borsaları Arasındaki Kısa Ve Uzun Dönemli Etkileşime İlişkin Amprik Bir Araştırma
Sayı 19, Pp,76-97

AN EMPRICAL STUDY REGARDING THE SHORT AND LONG TERM INTERACTION AMONG THE STOCK EXCHANGE MARKETS OF BRICS, MIST, FRAGILE FIVE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.2224
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |