Premium e-journal of social science

Number


Number
Doç.Dr. Vedat YILMAZ
Editor

Malatya  2021
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Murat AYGEN & Ali Fuat MEYDAN  
AHBAP- ÇAVUŞ KAPİTALİZMİ VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Sayı 17, Pp,543-554

CUP-SERGEANT CAPITALISM AND TURKEY EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.2169
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Lütfiye ÖZDEMİR & Hanifi KARAÇINAR  
ÇALIŞANLARIN KARANLIK LİDERLİK ALGILARININ PRESENTEİZM (İŞTE VAROLAMAMA) ÜZERİNE ETKİSİ: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 17, Pp,555-572

THE EFFECT OF EMPLOYEES’ DARK LEADERSHIP PERCEPTIONS ON PRESENTEEISM: A RESEARCH IN THE TEXTILE SECTOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.2187
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Aslı ÖZEN ATABEY  
NE EĞİTİMDE NE DE İSTİHDAMDA YER ALAN GENÇ NÜFUS (NEET) VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA
Sayı 17, Pp,573-581

CAUSALİTY RELATİONSHİP BETWEEN YOUNG POPULATİON (NEET) İN NEİTHER EDUCATİON NOR EMPLOYMENT AND ECONOMİC GROWTH: AN EMPİRİCAL APPLİCATİON ON TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.2184
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İbrahima CHERIF & Esra Banu SİPAHİ  
KENT GÜVENLİĞİNDE FARKLI BOYUTLAR: SİYASAL GÜVENLİK İLİŞKİSİ
Sayı 17, Pp,582-593

DIFFERENT DIMENSIONS IN URBAN SECURITY: THE RELATIONSHIP BETWEEN POLITICS AND SECURITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.2189
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mehmet DURUEL  
ÇALIŞMA HAYATINDA GÖÇMEN İŞÇİLERLER: HUKUKİ YAPI, SORUN ALANLARI VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI
Sayı 17, Pp,594-609

MIGRANT WORKERS IN WORK LIFE: LEGAL STRUCTURE, PROBLEM AREAS AND SOLUTION SEEKING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.2191
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Akif ABDULLAH  
COVİD-19 DÖNEMİNDE RUSYA İŞGÜCÜ PİYASASINDA İŞSİZLİK DURUMU
Sayı 17, Pp,610-621

UNEMPLOYMENT SITUATION IN THE RUSSIA LABOR MARKET DURING THE COVID-19 PERIOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.2192
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ersoy YILMAZ  
YAS VE HÜZNÜ TUZLA ONARMAK: YAMAMOTO’NUN AYİNSEL ENSTALASYONLARI
Sayı 17, Pp,622-633

TREATING MOURNING AND SORROW WITH SALT: RITUAL INSTALLATIONS BY YAMAMOTO
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.2196
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ömer BÜYÜKBAŞ & Hamdi AYYILDIZ  
KÜRESEL ÖNEMLİ TARIMSAL KÜLTÜREL MİRAS SİSTEMLERİ (GIAHS) KENT PAZARLAMASI İÇİN NASIL KULLANILABİLİR?
Sayı 17, Pp,634-642

HOW CAN GLOBALLY AGRICULTURAL CULTURAL HERITAGE SYSTEMS (GIAHS) BE USED FOR URBAN MARKETING?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.2198
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ali Rıza GÜL  
AKADEMİK SÜREÇLERDE MÜZAKERE ADABI: TRAJİK BİR MEGALOMAN TAVRIN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
Sayı 17, Pp,643-654

CRİTİCİSM ETİQUETTE İN ACADEMİC PROCESSES: REFLECTİONS OF A TRAGİC MEGALOMANİACAL ATTİTUDE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.2199
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

M. Can YARDIMCI  
OECD ÜLKELERİ VE TÜRKİYE İÇİN SAĞLIK HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Sayı 17, Pp,655-663

EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN HEALTH EXPENDITURES AND ECONOMIC GROWTH FOR OECD COUNTRIES AND TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.2200
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Zuhal ÇİÇEK  
ÇAĞDAŞ TOPLUM DİNAMİKLERİ EKSENİNDE DEĞİŞEN EVLİLİK VE AİLE KURUMU
Sayı 17, Pp,664-986

MARRIAGE AND FAMILY INSTITUTION CHANGED ON THE AXIS OF CONTEMPORARY SOCIAL DYNAMICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.2201
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Veysel ERAT & Yakup ÖZKAYA  
BİR GÖÇMEN ENTEGRASYON GÖSTERGESİ OLARAK VATANDAŞLIĞA ERİŞİM POLİTİKASI
Sayı 17, Pp,687-695

ACCESS TO CITIZENSHIP AS A MIGRANT INTEGRATION INDICATOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.2203
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İdiris DEMİREL  
SEZAİ KARAKOÇ'UN MEYDAN KONUŞMALARI VE KONFERANSLARINDA DEVLET MESELESİ
Sayı 17, Pp,696-709

STATE ISSUE AT SEZAI KARAKOC’S PUBLIC SPEECHS AND CONFERENCES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.2204
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Musa ÖZTÜRK  
AN ESSAY ON INFLATION HYSTERESIS IN TURKEY
Sayı 17, Pp,710-719

AN ESSAY ON INFLATION HYSTERESIS IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.2205
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mustafa OF & İsmail KILIÇASLAN  
KOLAY BİR PROGRAMLAMA DİLİ OLAN PYTHON İLE NESNEYE DAYALI PROGRAMLAMA
Sayı 17, Pp,720-727

OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING WITH PYTHON, AN EASY PROGRAMMING LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.2206
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Rovshan SULEYMANOV & Hakan UĞUR  
MİR MUHAMMED KERİM BAKÜVİ’NİN TEFSİRİNDE İHYA ÇALIŞMALARI
Sayı 17, Pp,728-746

THE WORKS OF MIR MUHAMMAD KARIM BAKUVI IN THE EXEGESIS OF IHYA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.2202
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İsmail KILIÇASLAN & Mustafa OF  
KURUMSALLAŞMA BAĞLAMINDA MARKALAŞMA ve MARKA BAĞIMLILIĞI: APPLE ÖRNEĞİ
Sayı 17, Pp,747-756

BRANDING IN THE CONTEXT OF INSTITUTIONALIZATION: THE APPLE CASE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.2207
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Cuma SUNGUR & Aziz BELLİ  
TÜRKİYE’DE HAK VE SORUMLULUKLAR AÇISINDAN SAĞLIK PERSONELİ
Sayı 17, Pp,757-764

HEALTH PERSONNEL IN TERMS OF RIGHTS AND RESPONSIBILITIES IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.2212
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İlyas AKTAŞ  
ESENYURT CUMHURİYET MAHALLESİ’NDE KENTSEL STRATEJİK DÖNÜŞÜM
Sayı 17, Pp,765-777

URBAN STRATEGIC TRANSFORMATION IN ESENYURT CUMHURIYET NEIGHBORHOOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.2208
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Aziz BELLİ  
AVRUPA BİRLİĞİ’NE UYUM SÜRECİNDE TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN İNCELENMESİ: İLERLEME RAPORLARI ÜZERİNE BİR İÇERİK ANALİZİ
Sayı 17, Pp,778-787

EXAMINATION OF TURKISH PUBLIC ADMINISTRATION IN THE PROCESS OF ADAPTATION TO THE EUROPEAN UNION: A CONTENT ANALYSIS ON PROGRESS REPORTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.2211
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mohammad Zaman SHIRZAD  
ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN STOCK EXCHANGE INDEX AND THE EXCHANGE EXCHANGE METHOD: THE EXAMPLE OF TURKEY
Sayı 17, Pp,788-797

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN STOCK EXCHANGE INDEX AND THE EXCHANGE EXCHANGE METHOD: THE EXAMPLE OF TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.2213
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

MEHMET BURAK CERAN  
ÜLKELER ARASINDAKI DIŞ TİCARET POTANSİYELİNİN ARTIRILMASINDA LOJİSTİK KÖYLERİN ÖNEMİ: İTALYA-TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 17, Pp,798-807

THE IMPORTANCE OF LOGISTIC VILLAGES IN INCREASING FOREIGN TRADE POTENTIAL BETWEEN COUNTRIES: A STUDY ON ITALY-TURKEY EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.2217
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Serkan MERİÇ  
TÜRKİYE’DE AŞÇILIK ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELEMESİ
Sayı 17, Pp,808-817

AN INVESTIGATION OF POSTGRADUATE THESES IN COOKERY FIELD IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.37242/pejoss.2215
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |