Premium e-journal of social science

Kaynakça ve AtıfAPA 6 KRİTERLERİNE GÖRE ATIFLAR ve KAYNAKÇA GÖSTERİMİ

METİN İÇİ ATIFLAR (GÖNDERMELER)

Yazar Sayısına ve Türüne Göre Gönderme Örnekleri :

Tek ve İki yazarlı çalışmalarda ilk ve diğer göndermeler: (Soyad/lar, Yıl: Sayfa)

Üç-beş yazarlı çalışmalarda ilk göndermeler: (Soyad/lar, Yıl: Sayfa)

Üç-beş yazarlı çalışmalarda diğer göndermeler (Soyad vd., Yıl: Sayfa)

Altı ve daha fazla yazarlı çalışmalarda ilk göndermeler: (Soyad vd., Yıl: Sayfa)

Altı ve daha fazla yazarlı çalışmalarda diğer göndermeler: (Soyad vd., Yıl: Sayfa)

Yazarı belli olmayan ya da anonim çalışmalar

Yazarı anonim olarak belirtilen çalışmalara gönderme (Anonim, 2003) şeklinde yapılır

Yazarı olmayan resmi belgelere Gönderme (“Gazi Üniversitesi Bilgi”, 2010)

Aynı parantez içerisinde birden çok gönderme yapılması

Aynı parantez içerisinde yapılan çoklu göndermeler ilk yazarın soyadına göre ALFABETİK sırada olmalı ve noktalı virgül ile ayrılmalıdır.

Örnek: (Bulut ve Doğan, 2013; Tezcan, 2003; Yonta, 2010)

İkincil Kaynaklar

İkincil kaynağa yapılacak göndermeler aşağıdaki örnekte gösterildiği biçimde olmalıdır. Bu örnekte ikincil kaynak (Şencan, 2010)’dur. Örnek: Doğan’ın çalışmasında (aktaran Şencan, 2010), ...

Klasik Eserler

Yayın yılı tam olarak bilinmeyen klasik eserler için yayın yılı kısmında çev. kısaltması ile birlikte çeviri yılı ya da sür. kısaltması ile sürümün (versiyonun) yılı verilir (Aristotle, çev. 1931)

Klasik eserin orijinal tarihi biliniyorsa o da gönderme içinde kullanılır. (Balzac, 1836, çev. 1941)

Klasik dini yapıtlar, Yunan ve Roma yapıtları gibi yaygın olarak bilinen önemli klasik yapıtların kaynakça listesinde yer almasına gerek yoktur (Kur’an-ı Kerim 5:3-4)

Doğrudan / Dolaylı alıntı yapma

Bir kaynaktan doğrudan alıntı yaparken metin içi göndermede her zaman yazar, yıl ve sayfa aralığı bilgilerine, sayfa numarası olmayan materyallerde ise paragraf numarası bilgisine yer verilmelidir. Eğer doğrudan alıntı 40 kelimeden az ise bu alıntı metinde çift tırnak içinde verilir. Alıntıya metnin ortasındaki cümlelerde yer verilmişse, alıntı yapılan kısım çift tırnak içinde verildikten hemen sonra parantez içinde kaynağa gönderme yapılır. Sonrasında ise diğer cümlelere devam edilir.

Örnek:

“Korku, kıskançlık, öfke, nefret, hırs gibi duygularda ölçüsüzlüğün verdiği zararları fark edip, kontrol altına almak gerektiğini öğrenebilir” (Çılgın, 2006: 176). Aile bireyleriyle, arkadaşlarıyla ve çevresiyle ilişki kurmanın yollarını fark eder. Çevresine uyum sağlayabilmek ve kabul görebilmek için yapması gerekenleri öğrenebilir (Çılgın, 2006: 176).

Eğer doğrudan alıntı 40 ve daha fazla kelimeden oluşuyorsa bu alıntıya yeni bir satırda sol taraftan bir tap içeriden yazarak başlanır. Alıntı yapılan kısımda ikinci bir paragraf yer alacaksa ilk satırı bir tap daha içeriden başlamalıdır. Blok alıntının bitiminde atıf yapılan kaynağa ve sayfa ya da paragraf bilgisine son noktalama işaretinin ardından parantez içinde atıf yapılmalıdır.

Örnek

Betimleme yöntemi, Kaptan (1995) tarafından şu biçimde tanımlanmıştır:

Olayların, objelerin, varlıkların, kurumların, grupların ve çeşitli alanların ne olduğunu betimlemeye, açıklamaya çalışan incelemelerdir. Bunlar nedir? sorusuna cevap bulmaya yöneliktir. Bununla mevcut durumlar, koşullar, özellikler aynen ortaya konmaya çalışılır. Betimleme araştırmaları, mevcut olayların daha önceki olay ve koşullarla ilişkilerini de dikkate alarak, durumlar arasındaki etkileşimi açıklamayı hedefler” (s. 59).

KAYNAKÇA

Tek Yazarlı Kitap

ABIDEL, N. (2006). Ses Sineması. Ankara: Zeki Yayınları.

ZIRAK, S. (2009). OttomanYa da Yönetimin İki Yüzü. Bahadır Turan (Çev.). İstanbul: Enhore Yay.

Çok Yazarlı Kitap

ATILGAN, N., ARSLAN, U.T. & ULUKAN, N. (2005). Çok Tuhaf Çok Tanıdık. İstanbul: Metis.

Editörlü Kitap

ÖZBEK, M. (Ed.) (2005). Kamusal Alan. İstanbul: Hils.

Editörlü Kitapta Bölüm

KEJANLIOĞLU, B. (2005). Medya Çalışmalarında Kamusal Alan Kavramı. Meral Özbek (Ed.), Kamusal Alan içinde (s. 689-713). İstanbul: Hil.

Birden Çok Baskısı Olan Kitap

STRUNK, W. Jr. & WHITE, E. B. (2000). The Elements of Style (4. Baskı). New York: Longman.

Çeviri Kitap

PEARSON, C. S. (2003). İçimizdeki Kahraman (Çev., Semra Ayanbaşı), İstanbul: Akaşa.

Kitaptan Çevrilmiş Bölüm

WEBER, M. (1958). The Pro. Ethic and The Spirit. T. Parsons (Çev.). New York: Charles Son. (İlk baskı. 1904).

Yazma Eser

Hoca Sadettin, Tacü’t-Tevarih I-II, İstanbul, 1279.

Çok Ciltli Çalışmalar

PFLANZE, O. (1963-1990). Bismarc … Germany (Cilt 1-3). Princeton, NJ: Princeton University Press.

Yazarı Belirtilmemiş Kitap

İmlâ Kılavuzu, (2000). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Türkçe Sözlük I-II, (1998). 9. Baskı, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Dergiden Tek Yazarlı Makale

AKTAY, Y. (1999). Aklın … ve Toplumsal Akla Doğru. Toplum ve Bilim, 82, 114-140.

SEMERCİOĞLU, C. (2015, Haziran). Sıradanlığın rayihası. Sabit Fikir, 52, 38-39.

Dergiden Çok Yazarlı Makale

BİNARK, F. M. ve ÇELİKCAN, P. (1998). Mahremin .. ve Yıldo Örneği. Kültür ve İletişim, 1 (2), 197-214.

Elektronik Dergiden Makale

CONWAY, P. (2003). Truth .. in Nambia. Online Journal of Peace, 5 (1). (varsa doi numarası, yoksa URL verilir.)

Basılmamış Tezler, Posterler, Bildiriler

KÖPRÜLÜ, D. (1994). Üniversite .. üzerine bir araştırma.  Doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

AKKOYUNLU, B. (2007). Öğrenme stilleri. Y. Tonta (Ed.), Bilgi Yönetimi Ulusal Sempozyumu bildiriler kitabı içinde (ss. 51-71). Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

Ansiklopedi

ERSOY, O. (1973). Kağıt. Türk Ansiklopedisi içinde (c. 21, ss.112-115). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.

BALKANS: History. (1987). Encyclopaedia Britannica içinde (15. Baskı. Cilt. 14, s. 570- 588). Chicago: Encyclopaedia Britannica.

Sözlükler

GERRYMANDER. (2003). Merriam-Webster’s collegiate dictionary (11. Baskı). Springfield, MA: Merriam-Webster?s.

Yazarı Olmayan Haber Bülteni Yazısı

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2014. (2015, Ocak). Türkiye .. Bülteni, 18616. Erişim adresi: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri. do?id=18616

Gazete Yazısı

AKYOL, T. (2019, Nisan). Sosyal Bilim Yazımları, Milliyet.

TOKER, Ç. (2015, 26 Haziran). ‘Unutma’ notları. Cumhuriyet, s. 13.

Çevrimiçi Gazete Yazısı

Tamer, M. (2015, 26 Haziran). E-ticaret .. tüketiciyi bekliyor. Milliyet. Erişim adresi: http://www.milliyet.com.tr/

Resmi Gazete

Resmi Gazete’de yayımlanan kanun, yönetmelik, kanun hükmünde kararname gibi resmi belgeler için genel atıf formatı aşağıdaki gibidir:

Başlık. (Yıl, Gün Ay). Resmi Gazete (Sayı: xxx). Erişim adresi: http://xxxx

Olağanüstü… Kararname (2017, 6 Ocak). Resmi Gazete (Sayı: 29940 (Mükerrer)). Erişim adresi: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170106M1-1.htm

KAYNAKÇA YAZIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Yazar Soyadlarının alfabetik olarak sıralanması

APA’da kaynakça, kaynakların ilk yazarlarının soyadına göre alfabetik olmaktadır. Alfabetik sıralama yalnızca soyadın ilk harfine göre yapılmaz, aynı ilk harfe sahip künyelerin de kendi içerisinde harfe göre alfabetik olmaları gerekir.

AL, U.

ALIR, G.

BENJAMIN, A. S.

M’CARTHY

Tüzel yazarlı ya da yazarı olmayan çalışmaların sıralanması

Kuruluş/kurum/dernek adının kısaltması değil açık adı kullanılmalıdır.

TKD. (2014). değil Türk Kütüphaneciler Derneği [TKD] (2014).

OECD. (2010). değil Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD] (2010).

Meta-analizde kullanılan kaynakların gösterimi

Bir meta-analizde kullanılan yayın sayısı 50 ve daha az ise kaynakçada verilir. Ancak bunun meta-analiz için kullanılan bir makale olduğunu belirtmek için başına “*” işareti konur. Eğer meta-analiz için kullanılan makale sayısı 50’yi geçiyorsa, bunlar için ayrı bir liste oluşturulmalı ve çevrimiçi bir ek olarak verilmelidir

*Yılmaz, A. (2009). Public poli. and public library-emergent literacy relat. in the USA. Bilgi Dünyası, 10, 80-94.

Yazar Bilgisi

Yazar sayısı yedi veya daha az ise tüm yazar adları künyede verilir. İki - yedi yazarlı çalışmalarda son yazardan önce “ve” bağlacı kullanılır.  Doğan, G., Şencan, İ., Özkan Çelik, A. E. ve Tonta, Y. A. (2010).

Yazar sayısı sekiz ve daha fazla olduğunda ise ilk altı yazarın adı yazılıp üç nokta eklenir ve son yazarın adı ile yazar kısmı kapatılır.   Tonta, Y., Küçük, M. E., Al, U., Alır, G., Ertürk, K. L., Olcay, N. E., ... Ünal, Y. (2006).

Editör Bilgisi

*Editörü olan bir kitabın kaynakça bilgisi verilirken, editör adlarına yazar pozisyonunda yer verilir ve son editör adından sonra parantez içinde Ed. veya Yay. haz. Kısaltması eklenir. Parentez içindeki kısaltmadan sonra nokta konur.

Ören, T., Üney, T. ve Çölkesen, R. (Ed.). (2006). Türkiye bilişim ansiklopedisi. İstanbul: Papatya Yayıncılık.

**Editörlü bir kitaptaki bir bölüme atıf yapılırken yazar kısmında editörlerin adları değil, ilgili bölümün yazar(lar)ının adları yer alır. Editör adlarına bölüm başlığından sonra yer verilir.

Yazar, Y. (Yıl). Bölüm başlığı. E. E. Editör (Yay. haz.), Kitabın başlığı içinde (s. xx-xx). Yayın yeri: Yayın evi.

Örnek: Tonta, Y. (2012). Bilgi sınıflama, bilgi düzenleme ve bilgi erişim. Ö. Külcü, T. Çakmak ve N. Özel (Yay. haz.).Prof. Dr. K. Gülbün Baydur’a armağan içinde (s. 155-172). Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.

Yayın Tarihi

Çalışmanın yayımlandığı yıl bilgisi parantez içerisinde verilip, parantezin sonuna nokta konur.    Al, U. ve Soydal, İ. (2011, 21 Ocak). Atıf dizinlerinin değişen yapısı. Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji24(1244), 12-13.

Makale veya bölüm başlığı

Başlıktaki ve alt başlıktaki ilk kelimenin ilk harfi ve eğer varsa özel adların ilk harfleri büyük yazılır. Makale veya bölüm başlığı italik yapılmaz, tırnak içinde verilmez. Başlığın sonuna nokta konur.

Yılmaz, B., Köse, E. ve Korkut, Ş. (2008). Hacettepe Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi öğrencilerinin okuma alışkanlıkları üzerine bir araştırma. Türk Kütüphaneciliği, 23, 22-51.

Süreli yayın dışı yayınların başlığı: Kitaplar ve raporlar

Kitap ya da rapor başlıkları italik ve başlık ya da alt başlıktaki sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük yazılır.   Ören, T., Üney, T. ve Çölkesen, R. (Ed.). (2006). Türkiye bilişim ansiklopedisi. İstanbul: Papatya Yayıncılık

Yayın bilgisi

Süreli Yayınlar: Bilimsel dergiler, popüler dergiler, gazeteler: Süreli yayının başlığından sonra italik olarak cilt numarası verilir. Derginin her bir sayısına kendi içerisinde birden başlayarak sayfa numarası verildiyse, cilt numarasının yanında derginin sayı numarası da verilir. Sayı numarası parantez içinde hemen cilt numarasından sonra verilir ve italik olarak yazılmaz. Süreli yayınlar düzenli olarak yayımlanan bilimsel dergi, popüler dergi, gazete ve haber bültenlerini içerir. Süreli yayınlara ilişkin genel atıf formatı şu şekildedir:

Lankford, J. (1985). Discovery in modern astronomy. 4S Review, 3(1), 16-21.

Al, U. ve Doğan, G. (2012). Hacettepe .. tezlerinin atıf analizi. Türk Kütüphaneciliği, 26, 349-369.

Turner, S. J. (2010). Website statistics 2.0: Using .. website effectiveness. Technical Services Quarterly, 27, 261-278. doi:10.1080/07317131003765910

Eğer DOI numarası yoksa ancak içeriğe çevrimiçi olarak erişildiyse süreli yayının ana sayfasının URL adresi verilmelidir.

Örnek  Yılmaz, B. (2005). Türkiye’de… ve halk kütüphaneleri. Türk Kütüphaneciliği, 19, 56-77. Erişim adresi: http://www.tk.org.tr/index.php/TK

Süresiz Yayınlar: Kitaplar ve raporlar: Kitap, rapor, broşür ve diğer süresiz yayın türlerinde başlık sayfasında belirtilen yayıncının bulunduğu yer bilgisi, ABD’deki bir yayıncı için şehir ve eyalet; ABD dışındaki diğer ülkelerdeki yayıncılar için şehir ve ülke bilgisi şeklinde verilir. Türkçe yayınlarda atıf yapılan Türkçe kitaplar için ülke bilgisine gerek yoktur, ancak uluslararası yayınlarda Türkçe kitaplara atıf yapılırken ülke bilgisini vermek gerekmektedir.

Örnekler

Yavuzer, H. (2001). Okul çağı çocuğu. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Siemens, G. (2006). Knowing knowledge. Vancouver, BC, Canada: Lulu Press.

Crooker, R. L. (2000). An introduction to Gregorian chant. New Haven, Connecticut: Yale University Press.

Eğer yayıncı bir üniversite ise ve üniversite adında eyalet/şehir adı geçiyorsa, yayıncıya ait yer bilgisinin tekrar yazılmasına gerek yoktur.

Örnek  Aybar, S. (2014). Hareket ve reji sanatı: Bir yöntem - bir oyun. Ankara Üniversitesi Yayınları.

Elektronik kaynaklar: Eğer içerik ile eşleştirilmiş bir DOI numarası varsa künyede verilmelidir

Chan, H. F., Guillot, M., Page, L. ve Torgler, B. (2015). The inner quality of an article: Will time tell?.

Scientometrics, 104, s. 19-41. doi:10.1007/s11192-015-1581-y

Eğer içerik ile eşleştirilmiş bir DOI numarası yoksa derginin, kitap/rapor yayıncısının ana sayfasına ilişkin URL bilgisi verilmelidir.

Al, U. ve Soydal, İ. (2014). Kütüphan-e Türkiye Projesi: Halk kütüphanesi kullanım araştırması. Türk

Kütüphaneciliği, 28, 288-307. Erişim adresi: http://www.tk.org.tr/index.php/TK